Què és la llei de dependència?

Es tracta d’una llei d’àmbit estatal, encara que l’ha de desenvolupar cada comunitat autònoma (Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència). Poden acollir-s’hi totes les persones que es trobin en situació de dependència (és a dir, que no tinguin suficient autonomia) i demostrin un mínim de 5 anys de residència al país. La llei ofereix a qui ho necessiti una prestació econòmica destinada a cobrir les despeses de les atencions necessàries, i en casos excepcionals es pot atorgar també als familiars. La valoració del nivell de dependència s’estableix en base a una escala de tres graus. En funció de l’autonomia personal de cada cas es proveiran també serveis assistencials o la corresponent prestació econòmica.


Font d’informació:

LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE. 2006 [accés: 9 d’octubre de 2012]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!