Investigació en l'esclerosi múltiple

recerca en esclerosi múltiple

La investigació en l’esclerosi múltiple se centra en cinc línies de forma coordinada i des de 5 disciplines que interactuen amb aquesta malaltia, que afecta el funcionament del sistema nerviós central:

Línies d'investigació de l'esclerosi múltiple

1

La investigació genètica.

La investigació genètica estudia els factors genètics que predisposen a tenir esclerosi múltiple. L’esclerosi múltiple NO és una malaltia hereditària encara que sabem que pot existir una predisposició genètica a tenir-la. Si un dels dos progenitors té esclerosi múltiple, els seus fills/es tenen alguna probabilitat més de desenvolupar la malaltia, tot i que no té perquè passar.

2

La investigació immunològica.

La investigació immunològica  se centra a estudiar com interactuen entre elles les diferents cèl·lules immunològiques.  Avui totes les teràpies aprovades actuen d’alguna forma en el sistema immunològic.

Algunes de les principals investigacions se centren en estudiar la capacitat de les cèl·lules immunitàries per passar dels vasos sanguinis al sistema nerviós central, ja que en les persones amb EM  semblen estar alterades.

3

La investigació neurobiològica.

La investigació neurobiològica se centra a investigar els processos que poden regenerar la mielina i a trobar marcadors biològics que permetin identificar l’evolució de l’esclerosi múltiple. Avui hi ha moltes investigacions centrades en la regeneració de la mielina i en frenar el procés degeneratiu de l’EM.

4

La investigació epidemiològica.

La investigació epidemiològica recull dades poblacionals i les analitza per detectar diferències entre les persones que tenen la malaltia. Estudia també l’evolució de l’esclerosi múltiple. De fet, la major part dels factors ambientals es descobreixen gràcies als estudis epidemiològics que recullen dades poblacionals i les analitzen estudiant les diferències entre les persones amb EM i les persones que no tenen esclerosi múltiple. A Catalunya, existeix un registre de nous casos d’esclerosi múltiple anomenat epidEMcat.

5

La investigació ambiental.

La investigació ambiental estudia l’exposició solar, la vitamina D, la incidència de determinats virus en alguns moments de la vida o l’hàbit de fumar com a possibles factors que podrien desencadenar l’esclerosi múltiple. Entre d’altres, els factors ambientals explicarien per què aquesta malaltia, que afecta el funcionament del sistema nerviós central, és més habitual en determinades zones del món o per què es manifesta en unes persones i no en d’altres que tenen les mateixes alteracions genètiques.

Com et podem ajudar si tens esclerosi múltiple?