Realitat de l’esclerosi múltiple a Espanya: necessitats i qualitat de vida

La federació Esclerosis Múltiple España calcula que la prevalença d’afectats al país se situa al voltant dels 46.000 casos. Les mateixes dades indiquen que el 70% de les pacients són dones, mentre que el 30% restant són homes. Encara existeix un desconeixement important sobre els drets als quals es poden acollir i una incomprensió de com els organismes públics poden ajudar. Per exemple, la meitat dels afectats assegura que no coneix quins ajuts té a la seva disposició. A continuació se citen les principals bases dels drets que té una persona afectada d’esclerosi múltiple.

Un dels primers aspectes afectats després d’un diagnòstic d’esclerosi múltiple és la qualitat de vida. Segons un estudi publicat el 2007 per la Federació Espanyola per a la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple, el 32% dels afectats es mostrava “satisfet o molt satisfet” amb la seva qualitat de vida. El 43% dels enquestats assegurava que aquesta era “normal”, mentre que un 23% afirmava estar “insatisfet o molt insatisfet”.
Un dels elements que més poden ajudar a l’afectat, segons la majoria d’especialistes, és la normalitat a la vida laboral. En aquest sentit, cal recordar que la Constitució, en l’article 35, reconeix el dret i el deure al treball de tots els ciutadans.
Aquest dret ve reforçat, a més, pel que es disposa en l’article 14, on s’explicita que no pot existir cap tipus de discriminació, per motius de naixement, raça, sexe, religió o qualsevol altra condició. En aquesta darrera categoria s’inclouen els problemes de salut com ara l’esclerosi múltiple. Així, doncs, la llei deixa molt clar que patir esclerosi múltiple mai no podrà ser la causa d’un acomiadament. Per desplegar de forma legal i efectiva el dret constitucional existeix la Llei d’Integració Social del Minusvàlid, més coneguda com LISMI, en vigor des de 1982. La seva disposició més important és que tota empresa pública o privada, amb una plantilla que superi els 50 empleats, té l’obligació de tenir almenys un 2% de treballadors amb discapacitat. Actualment se sap que la incidència de l’EM és de 4 a 8 casos per cada 10.000 habitants. Extrapolant aquesta dada a la taula es pot comprovar quin és el nombre d’afectats en cadascuna de les províncies espanyoles. Fonts d’informació: Esclerosis Múltiple en España: realidad, necesidades sociales y calidad de vida. Investigación desarrollada durante los años 2005-2006. Federación Esclerosis Múltiple España; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2007 [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: https://www.esclerosismultiple.com/pdfs/estudio%20calidad%20de%20vida.pdf Injusto redactado de la nueva regulación del despido objetivo. Federación Esclerosis Múltiple España. 2012 [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: https://www.esclerosismultiple.com/271/ Qué es la LISMI. LISMI – Ley de Integración Social del Minusválido. [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: http://s393352915.web-inicial.es/qu%C3%A9-es-la-lismi/  Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. Boletín Oficial del Estado. 1982 [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-9983
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!