Què cal saber sobre el certificat de discapacitat i l’esclerosi múltiple?

El certificat de discapacitat és el document oficial de l’Estat que acredita quin és el nivell de limitació de les persones per dur a terme certes activitats. Les persones diagnosticades d’esclerosi múltiple s’han de plantejar aquest tràmit, ja que aporta diversos beneficis.

El certificat de discapacitat, que anteriorment s’anomenava de minusvalidesa i era idèntic a aquest a efectes legals, és un document oficial que acredita una condició física determinada i que justifica que es pateix un o diversos impediments per realitzar determinades activitats. Perquè sigui reconeguda, la llei estableix que la discapacitat ha de ser com a mínim del 33%.

Per què pot ser una bona idea obtenir aquest certificat? En cas de tenir EM, és un document que resulta útil a l’afectat en diversos sentits. D’entrada, pot obtenir serveis d’informació i d’assessorament dels quals també se’n poden beneficiar els seus familiars. A més, s’ofereix a aquestes persones recursos socials per millorar la qualitat de vida, així com eines de suport personal, educatiu, laboral, d’accessibilitat i d’altres ajuts més tècnics.

El grau (%) és una forma de mesurar les limitacions en l’activitat i les dificultats que poden trobar-se a l’hora de realitzar activitats, i s’expressa en un percentatge. Les limitacions en l’activitat comprenen des d’una desviació lleu fins a una de greu, i es comparen amb la manera com s’espera que la realitzaria una persona sense aquesta condició de salut.

Així, doncs, les persones amb l’esclerosi múltiple tenen la possibilitat de demanar el certificat, segons el que es preveu a la legislació vigent.

Una comissió d’experts integrada per un metge, un psicòleg i un treballador social, fa un reconeixement complert del sol·licitant i valora el cas des de tots els angles possibles. És a dir, no només es consideren els símptomes estrictament físics de la malaltia, sinó també els factors psicològics i socials.

És per aquesta raó que també es consideren altres casos de malaltia greus a la família o si s’ha patit qualsevol altre problema prèviament.

Per tal de sol·licitar el certificat de discapacitat, cal adreçar-se al centre base més proper. Aquí és on s’assignen els especialistes que valoren l’estat de salut de l’interessat. A més, en aquest centre s’ofereix informació de tots els serveis a l’abast prop de la llar de la persona afectada. Entre d’altres documents que aquí es detallen, cal preparar tota la informació mèdica que es disposi i que avali la condició de discapacitat.

Després d’un examen, es determinarà el grau de discapacitat. Si no s’hi està d’acord, existeix la possibilitat d’interposar un recurs per la via jurisdiccional social. Cal tenir en compte que els graus de discapacitat es revisen cada dos anys (per millora o per agreujament), sempre que se sol·liciti. Un factor important per valorar el grau de discapacitat és el barem de mobilitat reduïda. Si amb el pas del temps aquest ha empitjorat, es tindrà dret a una revisió.

Font d’informació:

Certificado de Discapacidad. Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: http://famma.org/preguntas-frecuentes/100645-certificado-de-discapacidad

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!