Després de la reforma laboral, hi ha hagut canvis per acomiadament objectiu per repetides baixes laborals?

En l’actualitat es pot extingir el contracte laboral, a instàncies de l’empresari, al·legant causes objectives si es tracta de processos de baixa laboral inferiors a 20 dies o per aquells processos de baixa no motivats per les causes o situacions que es contemplen a l’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors que indica:

Article 52.  Extinció del contracte per causes objectives.

Per faltes d'assistència al treball justificades però intermitents, que assoleixin el 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d'assistència en els dotze mesos anteriors assoleixi el 5% de les jornades hàbils o el 25% en quatre mesos discontinus dins d'un període de dotze mesos.

No s'han de computar com a faltes d'assistència als efectes del paràgraf anterior les absències degudes a la vaga legal pel temps de durada d'aquesta, l'exercici de les activitats de representació legal dels treballadors, accident de treball, maternitat, risc durant l'embaràs i la lactància, malalties causades per l'embaràs, part o lactància, paternitat, llicències i vacances, malaltia o accident no laboral quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una durada de més de vint dies consecutius, ni les motivades per la situació física o psicològica derivada de violència de gènere, acreditada pels serveis socials d'atenció o serveis de Salut, segons procedeixi.

Tampoc es computaran les absències que obeeixin a un tractament mèdic de càncer o malaltia greu.

 

Assessorament laboral

Tinc problemes amb la calor i la fatiga, puc demanar suport a l’empresa?
De vegades, es poden adaptar les condicions del lloc de treball a la situació de la persona amb esclerosi múltiple per poder combatre la calor i la fatiga
Poden acomiadar-me si explico que tinc EM?
Un cop extingit el contracte en cas d'acomiadament cal valorar si la decisió té empar legal o és un acomiadament improcedent
Puc demanar una reducció de la jornada laboral?
La reducció de jornada laboral només està contemplada legalment per tenir cura de menors amb malaltia greu o discapacitats

Destaquem

Programa FEM Feina

Programa FEM Feina

Envia una SMS al 28014

Envia una SMS al 28014

Informació, atenció i serveis

Informació, atenció i serveis

Prepara't professionalment

Prepara't professionalment

Joves i esclerosi múltiple

Joves i esclerosi múltiple

Pacient Informat

Pacient Informat

Les campanyes de la FEM

Les campanyes de la FEM

Com col·laborar?

Fer-se soci de la FEM té avantatges

Fer-se soci de la FEM té avantatges

Fes-te soci de la FEM

Fes-te soci de la FEM

Fes una donació

Fes una donació

Fes-te voluntari

Fes-te voluntari

La meva iniciativa

La meva iniciativa

Fes un llegat testamentari

Fes un llegat testamentari

Empreses que col.laboren amb la FEM

Empreses que col.laboren amb la FEM

Deduccions per donacions

Deduccions per donacions