Les ajudes i subsidis que es poden obtenir per l’esclerosi múltiple

Les persones amb esclerosi múltiple o bé els seus cuidadors poden demanar ajudes i subvencions pel fet de trobar-se en aquesta situació. De fet, tenir esclerosi múltiple o tenir cura de persones properes que conviuen amb ella dona dret a obtenir una sèrie de compensacions. Malgrat tot, cal saber quines i en quines circumstàncies concretes es poden rebre aquestes prestacions.

Tenir esclerosi múltiple comporta canvis en la vida de les persones diagnosticades però també en el seu entorn. Pel fet de tenir la malaltia o bé de tenir cura de familiars o amics que hi conviuen es pot accedir a un seguit d’ajudes i subvencions que facilitin el desenvolupament de les activitats quotidianes. És necessari, però, saber en quines circumstàncies es poden sol·licitar i per quins motius concrets es té el dret a rebre aquestes prestacions.

En quines condicions es pot demanar una ajuda?

En primer lloc, doncs, cal destacar que les persones amb EM poden demanar subsidis en trobar-se en diferents situacions que dificultin el desenvolupament del seu dia a dia o bé que facin que els seus ingressos es redueixin. En aquest sentit, a Catalunya es poden sol·licitar prestacions si:

Es té esclerosi múltiple i no es pot continuar amb la feina habitual:

Es pot sol·licitar una Incapacitat Permanent a la Seguretat Social. Per tal de fer-ho, es pot demanar cita aquí. Al cap de 18 mesos d’haver obtingut aquesta incapacitat temporal, l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques valora si es pot accedir a prestació contributiva per Incapacitat Permanent.

Es té esclerosi múltiple i s’està a l’atur i no es pot treballar:

Es pot sol·licitar la Incapacitat Permanent a la Seguretat Social, sempre que es compleixin els requisits que es detallen a continuació. També cal demanar hora aquí.

Si, a més, la persona interessada a demanar els ajuts té reconegut un Grau de Discapacitat del 33% o més, pot fer les següents sol·licituds en els casos exposats a continuació:

Es té esclerosi múltiple i s’està a l’atur i en recerca activa de feina i/o es pot treballar en algunes feines

Es pot accedir a serveis d’orientació i inserció laboral per a persones amb discapacitat. A més, en cas que s’hagi esgotat la prestació d’atur i/o no es tinguin ingressos econòmics es poden consultar les possibilitats d’accedir a la Renda Activa d’Inserció en aquest enllaç.

Es té esclerosi múltiple, no s’ha treballat mai i actualment no es pot

En cas de tenir un 65% de Grau d’Invalidesa o més es pot sol·licitar la Pensió no contributiva per invalidesa, destinada a persones en edat de treballar, però que no poden fer-ho per una discapacitat, i, per tant, no tenen recursos econòmics suficients i no poden acollir-se al sistema contributiu. Per atorgar-la es revisa el nivell d’ingressos al nucli familiar. Hi ha més informació disponible aquí. A més, també es pot sol·licitar, en aquest sentit, la prestació complementària a prestació no contributiva en aquest altre enllaç per tal de completar l’anterior. Cal destacar que, en aquest grup, s’inclouria també la prestació per baixa quan la persona sí que pot treballar, però durant un cert període de temps, no pot fer-ho a causa d’un agreujament de la malaltia.

Es té esclerosi múltiple i es condueix

No es paga impost de circulació ni de matriculació de vehicle nou. Per adaptar els vehicles es pot accedir a l’ajut PUA. Cal afegir, però, que aquest ajut es convoca anualment i que, en l’actualitat, es troba ja fora de termini.

Es té esclerosi múltiple i es fa servir transport públic

Es pot demanar la targeta pensionista de Ferrocarrils de Catalunya i a Barcelona i Rodalies la targeta rosa (per viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda). A més, en cas de tenir un Grau de Discapacitat del 65% o superior, es pot sol·licitar la Targeta Daurada Renfe.

Es té esclerosi múltiple, es fa servir transport públic, però sempre s’ha d’anar acompanyat

Es pot demanar la targeta d’acompanyant, pel qual es poden utilitzar els serveis de transport públic col·lectiu de la zona 1 gratuïtament. En aquest cas, cal la valoració del Centre d’Atenció a la Discapacitat i enviar la sol·licitud i documentació requerides a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Es té esclerosi múltiple i no es pot accedir al transport públic

En cas de reconèixer-se barem de mobilitat reduïda a la resolució de grau de discapacitat emesa per l’ICASS:

  • A Barcelona es pot demanar la targeta blanca per accedir a transport especial adaptat. Cal consultar-ho a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Barcelona
  • A rodalies es pot sol·licitar accés a transport adaptat especial tot consultant-ho a l’Ajuntament corresponent.
  • En poblacions fora de Barcelona, es pot consultar a l’Ajuntament o Consell Comarcal si existeix algun ajut especial i/o transport adaptat.

També es pot sol·licitar el Subsidi de mobilitat i compensació a despeses de transport, una prestació per atendre les despeses de desplaçaments fora del domicili habitual per a les persones que tinguin dificultats per fer servir transports col·lectius. Es tracta de dotze pagues de 62,90 euros cadascuna.

Es té esclerosi múltiple i es necessita una targeta d’aparcament i/o reserva de plaça

Si la resolució del grau de discapacitat reconeix barem de mobilitat reduïda es pot sol·licitar una targeta d’aparcament i reserva de plaça. Es pot consultar aquí.

Es necessita acompanyament en les activitats laborals i/educatives

Es pot demanar la Prestació d’Assistència Personal per facilitar l’accés a l’ensenyament i al treball a les persones amb la malaltia. Així, es poden contractar serveis d’assistència personal durant algunes hores. Compta amb dues modalitats, la d’acompanyament en activitats laborals i/o educatives i la de suport personal i d’integració laboral i/o educativa.

Es rep la pensió no contributiva i es viu en un habitatge de lloguer

Es pot demanar un ajut dedicat al pagament d’aquest si l’arrendador no té cap vincle parentiu amb la persona que sol·licita la prestació, és a dir, si la persona que li lloga no és cap familiar proper. Es tracta d’un pagament anual únic de 525 euros i es pot demanar aquí.

També cal destacar que existeix una ajuda per a assistència sanitària i prestacions farmacèutiques per a aconseguir la dispensa gratuïta de medicaments si es compleixen els requisits especificats.

Les anteriors ajudes es poden sol·licitar a les oficines del Departament de Benestar Social i Família, als serveis territorials d’aquest mateix departament o bé als ajuntaments. Alguns dels tràmits es poden realitzar en línia a través de la pàgina web del departament.

Aquesta informació relativa a les diferents comunitats de l’estat espanyol es pot consultar en aquest enllaç.

Així doncs, aprofitar els avantatges que es poden obtenir en aquesta situació pot donar facilitats a les persones amb EM i també a les que s’encarreguen de tenir-los cura. Es tracta, doncs, de tenir la informació correcta per tal de procedir a demanar-les i poder obtenir-les. Dur a terme aquests tràmits és, doncs, aconseguir garanties de benestar i tranquil·litat.

Accés als documents originals:

Benefits and MS http://www.mssociety.org.uk
Disponible a: http://www.mssociety.org.uk/sites/default/files/Documents/Essentials/Benefits-and-MS-Nov-13.pdf

Ajuts, beques i subvencions http://benestar.gencat.cat/
Disponible a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!