Inserció al mercat laboral

A la majoria dels pacients diagnosticats d’esclerosi múltiple se’ls aconsella continuar amb la vida laboral mentre la malaltia ho permeti. El treball productiu i remunerat ocupa a la persona, i psicològicament li suposa un benefici, malgrat el cop inicial que suposa el diagnòstic. En aquest sentit, és important assenyalar que a Espanya un 40% dels afectats segueix treballant vint anys després del diagnòstic, i un percentatge molt més gran ho fa durant un període més breu de temps. Un cop presa la decisió, el següent pas és la integració en el mercat laboral amb les particularitats de l’EM.

La LGD (Ley General del Discapacitado) és la llei que desplega i desenvolupa el dret constitucional al treball, per evitar que hi pugui haver alguna discriminació en l’àmbit laboral per motius de salut o causa d’una incapacitat, tal com està reconegut en l’article 14 de la Carta Magna. Entre altres aspectes, la LGD ordena al govern desplegar un sistema de prestacions econòmiques per cobrir algunes de les necessitats bàsiques de les persones amb incapacitat, com ara les necessitats mèdiques o farmacèutiques, les necessitats especials de transport o ajuts per a les terceres persones encarregades de la seva assistència.
Tanmateix, la LGD és especialment important pel seu títol setè, que tracta de manera específica la integració laboral. S’obliga totes les empreses amb més de 50 treballadors a tenir en plantilla, com a mínim, a un 2% de treballadors amb alguna discapacitat. El mateix text ofereix subvencions i finançament per si fos necessària l’adaptació del lloc de treball.
A més, es protegeix la igualtat de condicions dels minusvàlids amb la resta de ciutadans en els processos d’admissió, ja siguin públics o privats. En l’esclerosi múltiple és recurrent que hi hagi crisi de símptomes o atacs intermitents. La LGD reconeix als treballadors el dret per absentar-se del treball el període corresponent a la rehabilitació i, en qualsevol cas, recorda que es pot recórrer a un comitè de valoració expert si les capacitats objectives del treballador s’han vist afectades. Alguns dels centres especials de treball més importants es troben en aquest web. Fonts d’informació: Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. Boletín Oficial del Estado. 1982 [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-9983  Servicio de Orientación, Intermediación y Promoción Laboral. Fundación Esclerosis Múltiple Madrid. [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: http://www.femmadrid.org/empleo-formacion
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!